[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Lương Sơn (01); thành phố Hoàng An (01); Toại Ninh (04); thành phố Miên Dương (05); thành phố Ba Trung (02); Lạc Sơn (01); Nội Giang (01); Nam Sung (02); thành phố Đức Dương (02); Hàng Thiên (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/四川大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435514.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share