[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Thanh Đảo (06); Lai Tây (03); Giao Châu (07); thành phố Bình Độ (04); quận Tức Mặc; Thành Dương; Hoàng Đảo.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/青岛大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435543.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share