[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Uy Hải (02); Quận Trương Điếm, Tri Bác, Sơn Đông; Vinh Thành, Uy Hải (05); Tri Bác (02); Tảo Trang; Chiêu Viễn, Yên Đài; Tê Hà, Yên Đài; Thạch Đảo, Uy Hải; Thái An (03); Thạch Đảo, Vinh Thành, Uy Hải (02); Quận Chu Thôn, Tri Bác; Đông Doanh; Thị trấn Trương Tinh, Chiêu Viễn, Yên Đài (02); Lai Châu, Yên Đài; Liêu Thành; Quận Hoàn Thúy, Uy Hải


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/山东大法弟子恭祝师尊新年好-26条–435596.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share