[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hàm Đan (5), nhóm học Pháp ở Hàm Đan (4), Thương Châu (3), Hành Thuỷ (4), Hình Đài (2), nhóm học Pháp ở Hùng An, Xương Lê, nhóm học Pháp ở Hà Bắc, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431436.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share