[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Song Áp Sơn (4), Tuy Dương, Mẫu Đơn Giang (4), nhóm học Pháp ở Mẫu Đơn Giang, Y Xuân (2), Hạc Cương, Kê Đông, Tuy Hoá, Đại Hưng, nhóm học Pháp ở Tuy Hoá (2), nhóm học Pháp ở Hắc Hà, nhóm học Pháp ở Y Xuân, Hắc Hà (3), và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở tỉnh Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431677.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share