[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Vũ Hán (9), Tuỳ Châu, Kinh Châu, Kinh Sơn, Kinh Môn, Hàm Ninh (11), nhóm học Pháp ở Vũ Hán, Hoàng Thạch, Thập Yển, Hiếu Cảm, Hoàng Cương, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở tỉnh Hồ Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-31条–431682.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share