[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở tỉnh Hà Nam cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Tín Dương, Bộc Dương, Tam Môn Hợp, Hứa Xương (8), Trú Mã Điếm, Lạc Dương, Tiêu Tác, Tế Nguyên, Nam Dương, Chu Khẩu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/河南大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431149.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share