[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:
Huyện Phụ Bình, thành phố Bảo Định (8); huyện Cố An, thành phố Lang Phường; huyện Quán Đào, thành phố Hàm Đan; huyện Ngụy, thành phố Hàm Đan; thành phố Thâm Châu, Hành Thủy (3); thành phố Võ An, Hàm Đan (2); huyện Định Hưng, thành phố Bảo Định; huyện Diêm Sơn, thành phố Thương Châu; thành phố Hình Đài.

Điểm học Pháp ở: huyện Đông Quang, thành phố Thương Châu; huyện Bình Hương, thành phố Hình Đài; thành phố Hình Đài; Thâm Nam; thành phố Thâm Châu, Hành Thủy;


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–430972.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share