[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! Thất Đài Hà (08); Hai mẹ con gái ở Hắc Long Giang (01); Đệ tử ở Hắc Long Giang (01); Mẫu Đơn Giang (01); Song Áp Sơn (01); Tuy Hóa (06).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431243.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share