[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Đại Khánh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Đại Khánh (11); trấn Cổ Long, huyện Triệu Nguyên; một thôn mới ở Đại Khánh; thành Duyên Hồ, Đại Khánh; tòa nhà Hồ Tân, Đại Khánh; Triều Dương, Triệu Châu.

Nhóm học Pháp ở Đại Khánh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/大庆大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431202.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share