[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Giai Mộc Tư kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Giai Mộc Tư (4); khu Tiền Tiến (2); Duyên Giang (5); góc Tây Bắc của thành phố Giai Mộc Tư.

Nhóm học Pháp ở: Giai Tây; Duyên Giang (6).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431220.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share