[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Phụ Bình (5); Định Châu (2); nhóm học Pháp ở Bác Dã; nhóm học Pháp khu Từ Thuỷ (2); Từ Thuỷ, Trác Châu (2); huyện Hùng (2); Định Hưng (2); nhóm học Pháp ở Phụ Bình; Lai Nguyên; Lai Thuỷ (2); Cao Bi Điếm; nhóm học Pháp ở Cao Bi Điếm; huyện Đường.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431125.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share