[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tây An (10); nhóm học Pháp ở Tây Hậu; Trung tâm Quan trắc Vệ tinh Tây An; Lâm Đồng; Bá Kiều; Bi Lâm; nhóm học Pháp ở Đông Giao; nhóm học Pháp ở Tây An; nhóm học Pháp ở Tân Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/西安大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431157.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share