[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Trịnh Châu, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Trịnh Châu (7); nhóm học Pháp ở Huỳnh Dương (5); Huỳnh Dương (7); nhóm học Pháp ở Trịnh Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/郑州大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431159.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share