[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Thiên Tân, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thiên Tân (07); Hà Đông (02); Bảo Trì (02); Hòa Bình; Hà Tây (02); Vũ Thanh; Thạch Du, Bột Hải; Đông Lệ; Nam Khai (02); Kế Châu; Ninh Hà; Thành Quan trấn, Vũ Thanh; Di An, Vũ Thanh; Bạch Cổ Truân trấn, Vũ Thanh; Bắc Thần


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/天津大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431363.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share