[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Nam Sung (7); thành phố Toại Ninh (9); thành phố Đức Dương (1); thành phố Quảng Nguyên (1); thành phố Tư Dương (1); thành phố Đạt Châu (1); thành phố Nghi Tân (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431068.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share