[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Sơn Đông (1); Tri Bác (10); thành phố Vinh Thành (1); Yên Đài (1); thành phố Nhật Chiếu (2); thành phố Uy Hải (4); thành phố Liêu Thành (6); Mông Âm (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431070.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share