[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Yên Đài (11); Uy Hải (01); Liêu Thành (01); Đông Doanh (01); Trường Đảo (01); Tri Bác (03); Sơn Đông (01); Chiêu Viễn (01); Lương Sơn (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431101.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share