[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! Nội Giang (03); Đạt Xuyên (01); Đạt Châu (04); Tự Cống (02); Phàn Chi Hoa (04); Toại Ninh (02); A Bá Châu (01); Miên Dương (02); Đức Dương (01); Lô Châu (01).

\


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431108.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share