[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trùng Khánh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Trùng Khánh (04); Giang Bắc (06); Vạn Châu; Tân khu Lưỡng Giang (02); Quận Trường Thọ; Vĩnh Xuyên; Quận Đồng Nam; Sa Bình Bá (05)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/重庆大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431081.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share