[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các quận huyện và địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Bắc Kinh (02); Cửu Độ Hà, Hoài Nhu (02); Xương Bình (03); Hoài Nhu (04); Song Tỉnh, Triêu Dương; Hải Điến (02); Triêu Dương (03); Phong Đài; Hải Điến – Triêu Dương (02)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431065.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share