[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các quận huyện và địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Bắc Kinh (06); Nam Khẩu, Xương Bình (03); Bách Vạn Trang, Nguyệt Đàn, Tây Thành; Xương Bình; Hải Điến (02); Môn Đầu Câu; Cửu Độ Trấn, Hoài Nhu (05)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431098.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share