[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ khu vực nông thôn tại các tỉnh thành dưới đây chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành phố Cẩm Châu tỉnh Liêu Ninh; huyện Tân Bình, thành phố Bảo Định (2); năm đệ tử Đại Pháp làm nông tại Thành Bắc, huyện Nghĩa, thành phố Cẩm Châu; một vùng nông thôn tại Hồ Nam; vùng nông thôn tại Giao Châu, Sơn Đông; vùng nông thôn tại thành phố Sa Hà; vùng nông thông tại tỉnh Hắc Long Giang; Liêu Ninh; vùng nông thôn lại Liêu Ninh (2); huyện Đường, thành phố Bảo Định; khu Lan Điếm, thành phố Đại Liên (2); huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận (2); huyện Hắc Dơn, thành phố Miên Châu; khu Phổ Lan Điếm (2); một thị trấn tại Xương Phì; tỉnh Sơn Đông; huyện Mông Âm; huyện Thủy Thanh; thành phố Hạnh Kỳ (3).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/乡村大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–425115.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share