[MINH HUỆ 14-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Trịnh Châu (18); Huỳnh Dương (3); Tân Mật; Tân Trịnh.

Niên niên Ngũ Nhất Tam, kim niên canh bất đồng,
Đại Pháp hồng truyền nhật, thế gian canh tân thời.
Đệ tử nhu nỗ lực, nhượng Sư thiểu thao tâm,
Tam sự giai tinh tiến, tùy Sư Chính Pháp hành.
Chúng sinh đắc cứu độ, Sư tôn hồng ân tụng,
Duy nguyện Sư tôn tiếu, khấu bái Sư ân tình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/郑州大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425479.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share