[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc Tứ Xuyên chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thị trấn Lý Độ (04); Quảng An; khu Biên Viễn Sơn; huyện Khai Giang (05); huyện Ngũ; Ba Trung; Nam Sung (02); Tứ Xuyên; khu Thông Xuyên; huyện Lân Thủy; huyện Tự Vĩnh (02); thôn Tiểu Yển.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/四川大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–425270.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share