[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Nhóm học Pháp tại huyện Tôn Ngô, thành phố Hắc Hà; đệ tử Đại Pháp cao niên tại huyện Tôn Ngô, thành phố Hắc Hà (02); đệ tử Đại Pháp cao niên và người thân tại huyện Tôn Ngô, thành phố Hắc Hà; đệ tử Đại Pháp tại huyện Tôn Ngô, thành phố Hắc Hà (02); một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Thất Đài Hà; đệ tử Đại Pháp tại huyện Bột Lợi, Thất Đài Hà (02); toàn thể đệ tử Đại Pháp thành phố Đông Ninh; đệ tử Đại Pháp tại Mẫu Đan Giang; đệ tử Đại Pháp tại quận Kim Lâm, thành phố Y Xuân; một đệ tử Đại Pháp cao niên tại quận Kim Lâm, thành phố Y Xuân; một nhóm học Pháp gồm các đệ tử cao niên tại Kim Lâm, thành phố Y Xuân; một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao niên tại thành phố Hạc Cương; gia đình đệ tử Đại Pháp tại Hải Lâm, thành phố Mẫu Đan Giang; đệ tử Đại Pháp tại Mục Lăng, thành phố Mẫu Đan Giang; đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang (02); đệ tử Đại Pháp tại Ninh An, thành phố Mẫu Đan Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/黑龙江大法弟子恭祝师尊元旦快乐-20条–417707.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share