[MINH HUỆ 01-01-2021]

Đệ tử Đại Pháp thuộc các ngành nghề ở các vùng dưới đây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tất cả các đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thanh Hải; Một đệ tử Đại Pháp trong ngành kế toán ở Trường Xuân, Cát Lâm; Các đệ tử Đại Pháp ở Mỏ dầu Thắng Lợi (5); Tất cả các đệ tử Đại Pháp ở Cục Kỹ thuật số 11 của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc; Một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi từ Cục Công trình số 11 của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc; Các đệ tử từ mỏ dầu Đại Khánh ở tỉnh Hắc Long Giang; Một nhóm học Pháp ở khu Thừa Phong, mỏ dầu Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang; Các đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi (3); Hai mẹ con đệ tử Đại Pháp ở khu Mỏ dầu Trung Nguyên; Ông bà và các cháu ở khu Mỏ dầu Trung Nguyên; Tất cả các đệ tử Đại Pháp trong ngành Hóa dầu của tỉnh Cam Túc (2); Các đệ tử Đại Pháp trong ngành dệt may ở tỉnh Cam Túc; Các đệ tử Đại Pháp trước đây công tác ở Xí nghiệp Công nghiệp nhẹ Số hai ở huyện Khai Giang, thành phố Đại Châu, tỉnh Tứ Xuyên; Các đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp ở khu Mỏ dầu Bắc Trung Quốc; Mười lăm đệ tử Đại Pháp ở khu Mỏ dầu Liêu Hà; Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và gia đình của họ ở mỏ dầu Hoa Bắc ở tỉnh Hà Bắc; Tất cả các đệ tử Đại Pháp ở một xí nghiệp ở Hà Bắc; Các đệ tử Đại Pháp ở Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc; Các đệ tử khu mỏ dầu Hoa Bắc; Các đệ tử từ mỏ dầu Tùng Nguyên ở tỉnh Cát Lâm; Các đệ tử từ mỏ dầu Thắng Lợi ở thành phố Đông Đình, tỉnh Sơn Đông; Ba đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ở khu Mỏ dầu Trung Nguyên; Ba đệ tử Đại Pháp ở Mỏ dầu Trung Nguyên; Một gia đình ba người ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang; Một đệ tử từ nhà máy Hóa dầu Tề Lỗ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/各行业大法弟子恭祝师尊新年好-31条–417782.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share