[MINH HUỆ 01-01-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn các khu vực dưới đây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn huyện Hữu Nghị, Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn huyện Cao Ấp, Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn huyện Hội Ninh, Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn huyện Tân Bân, Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh (3); Tiểu tổ học Pháp ở nông thôn huyện Uất, Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn tỉnh Cát Lâm (2); Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn huyện Dung Thành, Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn huyện Nghi Thuỷ, Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn Định Châu, Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn An Đạt, Tuy Hoá, tỉnh Hắc Long Giang; Gia đình bốn đệ tử Đại Pháp ở nông thôn Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh; Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở nông thôn quận Phổ Lan Điếm, Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn quân Truy Xuyên, Truy Bác, tỉnh Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn huyện Mông m, Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn thành phố Lăng Hải, Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn Thái An, tỉnh Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn huyện Đại Túc, thành phố Trùng Khánh; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn quận Ký Châu, Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc; Đệ tử Đại Pháp ở điểm sản xuất tư liệu nông thôn quận Ký Châu, Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc; Tiểu tổ học Pháp ở nông thôn tỉnh Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn Đức Châu, tỉnh Sơn Đông;


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-23条–417392.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share