[MINH HUỆ 01-01-2021]

Đệ tử Đại Pháp thuộc các nhóm dưới đây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp người Trung Quốc Đại Lục đang du học ở nước ngoài; Thiên Quốc Nhạc Đoàn châu Âu; Đệ tử Đại Pháp nhóm giải cứu khẩn cấp thuộc nền tảng giải cứu toàn cầu 902; Đệ tử Đại Pháp nhóm học Pháp nền tảng giải cứu toàn cầu 911; Đệ tử Đại Pháp trong nền tảng giải cứu toàn cầu; Tiểu tổ thuộc nền tảng gọi điện thoại giải cứu toàn cầu; Tiểu tổ đệ tử Đại Pháp trong nền tảng giải cứu toàn cầu; Nhóm phát chính niệm thuộc nền tảng giải cứu toàn cầu (2); Đệ tử Đại Pháp nhóm xử lý những trường hợp đặc biệt thuộc nền tảng giải cứu toàn cầu 908; Đệ tử Đại Pháp trong nhóm MMS, SMS thuộc nền tảng giải cứu toàn cầu; Đệ tử Đại Pháp thuộc nền tảng gọi điện thoại giải cứu toàn cầu miền tây nước Mỹ; Đệ tử Đại Pháp trong nhóm giải cứu khẩn cấp thuộc nền tảng giải cứu toàn cầu; Đệ tử Đại Pháp trong nhóm hạng mục gọi điện thoại toàn cầu; Đệ tử Đại Pháp trong nhóm xử lý những trường hợp đặc biệt thuộc nền tảng giải cứu toàn cầu; Đệ tử Đại Pháp từ một tiểu tổ thuộc nền tảng giải cứu toàn cầu; Đệ tử Đại Pháp trong nhóm đào tạo người mới thuộc nền tảng giải cứu toàn cầu 903; Đệ tử Đại Pháp từ hạng mục gọi điện thoại toàn cầu WBS; Đệ tử Đại Pháp thuộc nhóm gọi điện thoại toàn cầu; Gia đình một đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại; Ba đệ tử Đại Pháp họ Phương ở hải ngoại; Đệ tử Đại Pháp thuộc mạng lưới thoái đảng; Đệ tử Đại Pháp thuộc một hạng mục ở nước Mỹ; Đệ tử Đại Pháp nhóm phát sóng trực tiếp thuộc nền tảng giải cứu toàn cầu; Đệ tử Đại Pháp Đài Loan từ nhóm phát sóng thủ công thuộc nền tảng giải cứu toàn cầu DHT; Đệ tử Đại Pháp nhóm đào tạo thuộc trung tâm phục vụ thoái đảng toàn cầu RTC; Đệ tử Đại Pháp nhóm SMS trung tâm phục vụ thoái đảng toàn cầu RTC; Đệ tử Đại Pháp thuộc trung tâm phục vụ thoái đảng toàn cầu RTC;


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/海外大法弟子恭祝师尊新年好-28条–417432.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share