[MINH HUỆ 1-1-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn huyện Đường, Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn quận Cương Thành, Tế Nam, tỉnh Sơn Đông; Gia đình sáu thành viên là đệ tử Đại Pháp ở nông thôn quận Ninh Hà, thành phố Thiên Tân; Tiểu tổ học Pháp ở nông thôn huyện Mông m, Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông; Tiểu tổ học Pháp ở nông thôn thành phố Bạc Đầu, Thương Châu, tỉnh Hà Bắc; Đệ tử Đại Pháp ở huyện Y Lan và các khu vực xung quanh, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn huyện Mông Âm, Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn huyện Nông An, Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Đệ tử Đại Pháp cùng gia đình ba người ở nông thôn thành phố Hải Dương, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn Bắc Kinh; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn quận Tuyên Hóa, Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc; Gia đình đệ tử Đại Pháp ở nông thôn Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm; Con gái một đệ tử Đại Pháp ở nông thôn quận Tuyên Hóa, Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn khu vực tây bắc huyện Tuy Trung, Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh; Tiểu tổ học Pháp ở nông thôn quận Tuyên Hóa, Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc; Đệ tử Đại Pháp ở khu vực nông thôn thành phố Côn Sơn, Tô Châu, tỉnh Giang Tô; Một gia đình ở nông thôn quận Thanh Uyên, Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn huyện Cảnh, Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn quận Hàn Đình, Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp cùng gia đình ở nông thôn Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn quận Nam Hối, thành phố Thượng Hải; Đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở nông thôn tỉnh Hà Bắc; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn Lang Phường, tỉnh Hà Bắc; Vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở nông thôn thành phố Đôn Hoá, châu tự trị Diên Biên, tỉnh Cát Lâm; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn thành phố Lai Tây, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp ở nông thôn thành phố Khai Nguyên, Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh;


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-26条–417805.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share