[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở An Huy, Phúc Kiến, Cam Túc thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Bạnh Phụ, Tuyên Thành, Lục An, Túc Châu, Hợp Phì (5), An Khánh (5), Đồng Lăng, Phúc Châu (2), Nam Bình, Hạ Môn (2), Lan Châu (5), Khánh Dương (2), Khánh Mân, Nam Bình (2), Tuyền Châu, Phúc An, địa khu Mân Bắc (2)


 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/安徽、福建、甘肃大法弟子恭祝师尊新年好-35条–417946.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share