[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Bắc Kinh thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Tây Thành, Mật Vân, người Tề Tề Cáp Nhĩ sống ở Bắc Kinh, Phong Đài, Triêu Dương, Thạch Cảnh Sơn (2), Thuận Nghĩa (4), địa khu Thiên Đàn, Triêu Dương, Mã Gia Bảo, khu Hải Điến, Hương Sơn, Môn Đầu Câu, Thiên Thông Uyển, cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/北京大法弟子恭祝师尊新年好-27条–417395.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share