[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Cát Lâm thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Bạch Thành (4), thành phố Cát Lâm, Bạch Sơn (4), Liêu Nguyên (2), Thông Hóa (8), Tứ Bình, Tùng Nguyên (5), Trường Xuân, Phủ Thuận (2), cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-22条–417396.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share