[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Hà Bắc thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thừa Đức, Hàm Đan (12), Hành Thủy (7), Thương Châu, Hình Đài, cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/河北大法弟子恭祝师尊新年好-22条–417406.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share