[MINH HUỆ 7-11-2020] Gửi tất cả [các bạn đồng tu]!

Đã đọc một số giao lưu của mọi người chúng ta về tổng tuyển cử ở Mỹ; việc người khác nhau có nhận thức khác nhau là có thể lý giải được; nhưng một số nguyên tắc và cơ điểm [thì] nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh:

Lần tổng tuyển cử này là trận đại chiến chính-tà, là tranh đấu thần-ma. Ông Donald Trump là người mà Thần chọn, để trở về truyền thống, để giải thể Trung Cộng; còn phe bên kia là để phá hoại truyền thống, để nâng đỡ chủ nghĩa xã hội của Trung Cộng ở Mỹ quốc và thậm chí toàn cầu. Làm người tu luyện, chúng ta tuy không tham dự chính trị của người thường, nhưng chúng ta phải biết rõ chính-tà thiện-ác, phân rõ tốt-xấu, hiểu được rằng chúng ta cần ủng hộ ai.

Ban biên tập Minh Huệ
Ngày 7 tháng 11 năm 2020


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/7/414770.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/7/188160.html

Đăng ngày 8-11-2020. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share