[MINH HUỆ 01-10-2020] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị, địa khu sau đây ở Tề Tề Cáp Nhĩ kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại quận Niễn Tử Sơn (06); toàn thể đệ tử Đại Pháp tại quận Niễn Tử Sơn; một gia đình ba đệ tử Đại Pháp tại quận Niễn Tử Sơn; bảy đệ tử Đại Pháp tại Niễn Tử Sơn; một đệ tử Đại Pháp tại Niễn Tử Sơn; đệ tử Đại Pháp tại Tề Tề Cáp Nhĩ (03); một đệ tử Đại Pháp tại Tề Tề Cáp Nhĩ (02); một đệ tử Đại Pháp tại huyện Phú Dụ (02); đệ tử Đại Pháp tại quận Kiến Hoa; hai chị em đệ tử Đại Pháp tại quận Phú Lạp Nhũ; đệ tử Đại Pháp tại huyện Phú Dụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/齐齐哈尔大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–412928.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share