[MINH HUỆ 20-8-2019]

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/20/真相短视频-患脑瘤回家等死的总参工程师奇迹般痊愈-391706.html

Đăng ngày 08-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share