Sáng tác: CYXZ

[MINH HUỆ 15-05-2020]

Tải xuống

186c2b98190212e87084a0c51654cff2.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/404839.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/17/185047.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share