[MINH HUỆ 31-8-2005]Học Pháp và luyện công tập thể tại thành phố Bách Sắc, Quảng Tây thời trước tháng 7, 1999.Học viên luyện công tập thể tại Bách Sắc, Quảng Tây thời trước tháng 7, 1999.Học viên cùng nhau xem băng hình bài giảng của Sư phụ.Các học viên thành phố Bách Sắc, Quảng Tây cùng nhau đi đến các vùng khác để hồng Pháp.Các học viên thành phố Bách Sắc, Quảng Tây cùng nhau đi đến các vùng khác để hồng Pháp.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/31/109480.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/9/1/64486.html.

Dịch và đăng ngày 3-9-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share