[MINH HUỆ 25-01-2019] Theo thống kê chưa đầy đủ, hơn 130 học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong Tết Nguyên đán 2019.

Nhà tù nữ Liêu Ninh (71):
Trương Hiểu Lệ, Vương Ngữ Ty, Mã Đông Mai, Lưu Vinh Hoa, Từ Mỹ Hoa, Trần Á Châu, Vương Tố Phương, Trâu Huy, Lý Đạo Dung, Tôn Vệ Linh, Vương Phượng Quân, Cao Phú Linh, Thịnh Liên Anh, Hứa Tú Vân, Khúc Quế Hiền, Lưu Ngọc Mỹ, Tùng Nghênh Nguyệt, Lưu Tĩnh Ngọc, Tiếu Xuân Linh, Kim Quế Hoàn, Trương Diễm Phương, Lý Thải Văn, Viên Hiểu Mạn, Tống Thế Quyên, Trì Liên Châu, Vương Vệ Chân, Diêm Thục Trinh, Mã Tuyết Thanh, Lý Cẩm Linh, Vương Tân Liên, Hác Xuân Anh, Trương Thục Thúc, Lưu Khôn, Tống Liên Anh, Cốc Lệ, Tần Thục Lan, Hề Duyên Chi, Vu Liên Huệ, Lý Ngọc Mai, Vương Hưng Ba, Trương Hà, Từ Quế Lan, Phương Thái Hà, Vương Quý Phục, Viên Ái Hoa, Lưu Hưng Cách, Trương Tĩnh, Chu Quế Linh, Vương Xuân Tinh, Lưu Quyên, Vương Thục Phương, Văn Anh, Lý Ngọc Hoa, Lưu Tân Dĩnh, Vương Hồng Ngọc, Thịnh Kiệt, Trọng Thục Quyên, Trương Quý Minh , Đào Ngọc Trân, Bảo Diễm, Lưu Diễm Bình, Phương Phương, Lâm Cảnh Bình, Thì Ninh Dao, Giả Tú Xuân, Chiến Thục Hoa, Tào Nga, Lai Quế Phương, Chu Hải Yến, và Hồ Chí Cầm.

Nhà tù Số 1 Thẩm Dương (6):
Mã Thụy Điền, Khúc Tân, Vương Ân Bình, Vương Sấm, Tôn Tuấn, và Khương Thế Lâm.

Nhà tù Đông Lăng ở Thẩm Dương (8):
Hạ Nguyên Tân, Tông Quảng Huệ, Lưu Xương Hải, Khúc Liên Hỷ, Vương Hữu Khai, Khổng Khánh Xuân, Quách Thư Xuân, và Trương Thục Đức.

Nhà tù Khê Hồ ở Bản Khê (2):
Phan Hồng Đình và Diêm Thiện Vệ.

Nhà tù Đại Liên (3):
Lưu Á Châu, Trịnh Đức Tài (ngoài 80 tuổi) và Lưu Nhân Thu.

Hiện vẫn chưa có thông tin cập nhật của sáu học viên bị giam giữ trong tù, gồm Vương Sấm, Vương Thượng Kiệt, Trương Nhân Quang, Hàn Kiến Hải, Hác Phúc Khuê, và Lưu Hy Vĩnh.

trại tạm giam Đại Liên (36):
Hàn Tuyết Tùng, Kim Thúy Hương, Hàn Mỹ Linh, Chu Hưng, Lý Thiên Học, Vương Lệ Quả, Trương Tam Mạn, Đàm Xuân Vinh, Cốc Tú Hoa, Tôn Bảo Anh, Lưu Cảnh Long, Lý Cương, Vương Nhật Thanh, Vu Xuân Hương, Vương Tố Miên, Chu Hồng Húc, Vương Nguyệt Hồng, Lưu Liên Hội, Lưu Tiêu Hùng, Vương Vĩnh Sinh, Trần Lợi Vinh, Liêu Kiệt, Trương Á Lệ, Zhu Weiyun , Vương Chiêu, Dương Lệ Hoa, Lưu Thanh Đào, Hứa Lệ, Tống Học Tồn, Tống Thục Xuân, Từ Diễm Hà, Tưởng Liên Hương, Trình Ngọc Vinh, Trần Dược Vinh, Vương Tuấn Anh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/25/380803.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/12/175808.html

Đăng ngày 22-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share