[MINH HUỆ 5-7-2018]

Gửi các đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước (Trung Quốc Đại Lục)

1. Không được nghiên cứu phát triển, quảng bá và kinh doanh tiền số (Digital Currency) trong các học viên Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp;

2. Đệ tử Đại Pháp không được tham dự [những hoạt động như vậy];

3. Lại càng không được mượn danh nghĩa của Sư phụ [để làm việc này].

Những người vi phạm chính là đang làm loạn Pháp.

Đề nghị các đồng tu kiên trì học Pháp tốt và hướng nội tu bản thân trong thời loạn thế này .

Từ trong Pháp mà bảo trì lý trí thanh tỉnh, mới có thể không bị cựu thế lực can nhiễu và cuốn đi.

Ban Biên Tập Minh Huệ

Ngày 05 tháng 7 năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/5/关于数字币的通知-370651.html

Đăng ngày 6-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Ghi chú: Bản tiếng Anh ghi là “You must not mine, promote, or deal in digital currency” (không được đào, quảng bá, và giao dịch tiền số). VMH chúng tôi dịch nguyên theo bản tiếng Hán; bản tiếng Anh chỉ để tham khảo.

Share