Bài của Tân Dân

[MINH HUỆ 30-01-2008] Từ Giáng sinh năm ngoái, Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận đã đi trình diễn tại nhiều thành phố trên thế giới. Khắp nơi mà họ đi đến, dân chúng của nhiều quốc gia đều cảm động và tuyên dương sự sâu xa và lớn lao của văn hóa Trung Quốc. Mỗi chương trình đều được thiết kế chu đáo và đạt được sự hoan nghênh nồng nhiệt. Hẳn đó là một sự mầu nhiệm tại xã hội Tây phương, dẫn đến nhiều người tiên tri rằng Văn hóa Trung Quốc là hy vọng cho tương lai nhân loại.

Nhưng bài trình diễn mà tôi cảm động nhất là vũ khúc, “Sức mạnh của thức giác”, mà chỉ trong vài phút trình bày các khó nạn mà các học viên Pháp Luân Công đã chịu đựng hơn tám năm qua. Đó là sự tiên tri đẹp đẽ nhất mà tôi chưa từng được nghe, vũ khúc tiết lộ có bao nhiêu người mà đã đặt hy vọng của họ vào các “viên chức mà tinh thần cởi mở” bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, hoặc vào một số quốc gia Tây phương. Nhưng sức mạnh lớn lao thực sự kỳ thật là tồn tại giữa dân chúng Trung Quốc mà đã nhìn thấy cái tà ác tệ nhất và cái thiện lớn nhất trong lịch sử và bị xúc động sâu sắc. Cái sức mạnh tinh thần đó sẽ biến thành hành động bởi dân chúng Trung Quốc trong một tương lai gần đây. Dân chúng Trung Quốc sẽ giúp ngừng cuộc đàn áp Pháp Luân Công và cứu họ, họ sẽ cắt đứt với tà đảng và làm cho đất nước Trung Quốc lớn mạnh trở lại. Và văn hóa sâu xa và giàu có của Trung Quốc sẽ làm lợi lớn lao cho toàn thế giới.

Ý trời và lòng dân là luôn nối liền với nhau chặt chẽ. Tôi xin cám ơn “Sức mạnh của thức giác” vì nó cho dân chúng Trung Quốc sự hy vọng và đức tin. Đó là sự tiên tri đẹp đẽ nhất mà tôi chưa bao giờ được thấy.

Các bạn của tôi ơi, để thực hiện lời tiên tri đó cùng với chúng tôi, các bạn có thể làm gì?


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/30/171311.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/1/31/93865.html
Đăng ngày: 23-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share