Bài của Tĩnh Viễn

[MINH HUỆ 6-3-2015]

Tiếp theo Phần 5

Dẫn dụ tà dâm phải chịu ác báo

Toàn Như Ngọc là một nho sinh ở Bột Hải, tuy gia cảnh bần hàn nhưng luôn hành thiện, nỗ lực chép lại các sách khuyến thiện nhằm hóa đạo thế nhân. Thấy người khác hành thiện, anh cũng hết sức tán thành.

Trong một lần anh đi biển, thuyền bị gió lốc thổi đến một vùng ven núi, anh đã thấy một vị đạo sỹ từ trong rừng bước ra, nói với anh rằng: “Thế gian đầy những giả dối, mà Thượng Đế thì thích những ai có tâm chân thành, ngươi bình sinh khuyến nhân hành thiện, truyền bá sách thiện, lại thành tâm không cầu người khác biết mà công nhận, cho nên công đức rất lớn.” Toàn Như Ngọc khiêm tốn nói: “Quả thực là không dám.”

Vị đạo sỹ lại nói: “Nho sinh đọc sách có tài trí thông minh, nếu như không tán dương thánh hiền nghĩa sĩ, trái lại soạn ra dâm thư tà thuyết, sẽ khiến người ta chịu hại, loại người này sẽ phải vào địa ngục chịu vô lượng thống khổ, vĩnh viễn không có ngày nào thoát. Ta sẽ đưa ngươi đi xem, sẽ biết họ phải chịu tội gì, cũng đồng thời thấy được công đức của ngươi.”

Đạo sỹ dẫn Toàn Như Ngọc đến địa ngục, và nói: “Viết ra dâm thư tà thuyết, hại người hại đời, gây độc cho cả trời đất, coi thường thần minh, tội ác cực đại.” Có hai sai dịch dẫn Toàn Như Ngọc đến một nơi, thấy một số người, hoặc phải chịu đao chém, hoặc phải chịu cày xới, giày xéo hay là bị nướng. Mỗi lần chịu tội hoàn tất, những người này rất nhanh khôi phục nguyên hình. Toàn Như Ngọc hỏi: “Những người này là thế nào?” Sai dịch giải thích: “Đây là những người đã viết sách tà tâm.“ Toàn Như Ngọc lại hỏi: “Phải chịu tội nghiệp đến khi nào?” Sai dịch đáp: “Vạn kiếp trầm luân.”

Toàn Như Ngọc vô cùng kinh hãi, sai dịch đưa anh quay trở lại điện Sâm La, đạo sỹ cùng Toàn Như Ngọc cáo từ Diêm Vương rời đi. Đạo sỹ lại đưa anh trở lại ven núi. Sau khi trở về, Toàn Như Ngọc đã nói lại cho mọi người những gì bản thân thấy được, cũng không ngừng khuyên nhủ thế nhân hành thiện trừ ác.

Duyên vợ chồng là Thiên định, cổ nhân xem trọng luân lý và danh tiết, đối với quan hệ phu thê vô cùng coi trọng, đối với vấn đề sắc và dục vọng cũng vô cùng coi trọng, luôn tránh làm ra những chuyện thất lễ bất nghĩa, kỳ thực đó chính là quy phạm mà Thần cấp cho con người. Loạt bài này nhằm cảnh tỉnh con người, nhất định không được mắc sai lầm ở phương diện sắc dục, không nên làm chuyện xấu, không thể có ác niệm, bởi mỗi niệm xuất ra Thần đều biết, Thiên thượng luôn dõi theo nhân tâm, đen trắng phân minh. Cổ ngữ có câu “vạn ác dâm vi thủ”, chỉ một niệm dâm dục, sẽ dẫn khởi nhiều ác niệm, làm ra những chuyện không còn liêm sỉ, đi ngược luân lý, các loại ác nghiệp từ đó mà sinh ra. Truyền bá những ngôn luận tà dâm, tà niệm, kích động tư dục tham tâm của người khác, chính là gây tội nghiêm trọng, sẽ phải đả nhập địa ngục, khi nghiệp báo đến thì có hối cũng chẳng kịp. Vậy thì hà cớ gì mà còn chưa tỉnh ngộ?


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/6/305746.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/3/20/149412.html

Đăng ngày 11-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share