[MINH HUỆ 05-05-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Dallas – Fort Worth mở rộng của Texas sẽ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại công viên Plano Russel vào ngày 09 tháng 05 năm 2015. Đây cũng là lễ kỷ niệm 23 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng.

Các thị trưởng của 10 thành phố lân cận đã gửi thư công bố đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ vinh danh ngày tuyệt vời này. Họ tuyên bố ngày 09 tháng 05 năm 2015 là “Ngày (Tuần) Pháp Luân Đại Pháp”.

Mười thành phố bao gồm: Addison, Allen, Bedford, Coppell, Frisco, Irving, Lewisville, North Richland Hills, Plano, và Southlake.

2015-5-4-minghui-tx-10cities-01--ss.jpg

Tuyên bố từ Addison, Texas

2015-5-4-minghui-tx-10cities-02--ss.jpg

Tuyên bố từ Allen, Texas

2015-5-4-minghui-tx-10cities-03--ss.jpg

Tuyên bố từ Bedford

2015-5-4-minghui-tx-10cities-04--ss.jpg

Tuyên bố từ Coppell

2015-5-4-minghui-tx-10cities-05--ss.jpg

Tuyên bố từ Frisco

2015-5-4-minghui-tx-10cities-06--ss.jpg

Tuyên bố từ Irving

2015-5-4-minghui-tx-10cities-07--ss.jpg

Tuyên bố từ Lewisville

2015-5-4-minghui-tx-10cities-08--ss.jpg

Tuyên bố từ North Richland Hills

2015-5-4-minghui-tx-10cities-09--ss.jpg

Tuyên bố từ Plano

2015-5-4-minghui-tx-10cities-10--ss.jpg

Tuyên bố từ Southlake


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/5/5/308494.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/6/150031.html

Đăng ngày 12-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share