[MINH HUỆ 3-2-2015]

Thông tri của Pháp Luân Đại Pháp Học Hội, hãy thông báo cho học viên các nơi:

Lập tức loại bỏ tất cả Pháp do Sư phụ giảng mà đăng trên Website không phải của Đại Pháp. Nghĩa là, ngoại trừ Website Pháp Luân Đại Pháp (falundafa.org) và Minh Huệ (minghui.org), thì web-site, web-page hay kênh thông tin mạng lưới của bất kỳ cá nhân nào, đoàn thể nào, cơ cấu nào cũng đều không được đăng và truyền tải Pháp mà Sư phụ Lý Hồng Chí giảng, gồm cả bài viết, thu âm, thu hình, v.v. Nếu là vi phạm thì thảy đều trừ bỏ đi, nhất là những website của người thường. Còn như các website như Chính Kiến (zhengjian.org), Quang Minh Châu Úc (guangming.org), Viên Minh Châu Âu (yuanming.net), Chính Ngộ của Châu Á – Thái Bình Dương (zhengwunet.org) cũng đều là đặt đường link đến website Minh Huệ (minghui.org) và Pháp Luân Đại Pháp (falundafa.org).

Bất kể ai cũng đều không được lấy các website nào khác để chuyển phát những bài Giảng Pháp và Kinh Văn của Sư phụ. Nếu trong quá khứ đã làm những việc như nói ở trên, thì hãy lập tức gỡ bỏ những bài viết hay tài liệu audio và video đó đi.

Nếu không nghe theo thông tri này, cố ý vi phạm bản quyền, lấy các loại lý do để làm cớ né tránh, thì khi xuất hiện vấn đề hãy tự chịu trách nhiệm. Ai không gỡ bỏ đi, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, kể cả bệnh tật, báo ứng sẽ đến rất nhanh.

Những năm qua có rất nhiều người tự ý lấy Pháp mà Sư phụ giảng để trích dẫn và đăng lên các website Trung Quốc, các blog, micro-blog, [website] thư hoạ cá nhân, v.v và còn cho rằng mình là giảng chân tướng tốt lắm. Có những người đưa bài giảng Pháp của Sư phụ lên các website của người thường như youtube, hoàn toàn không cân nhắc gì tới vấn đề bản quyền và quyền tác giả, thậm chí còn đoạn chương thủ nghĩa, cũng như thay đổi cắt xén nội dung.

Đương nhiên, các học viên khi giao lưu tâm đắc tu luyện Đại Pháp, thì dẫn ra Pháp mà Sư phụ giảng thì đó là khả dĩ, nhưng nhất định phải chỉ rõ xuất xứ (website Minh Huệ minghui.org và Pháp Luân Đại Pháp falundafa.org). Hồng Pháp một cách chính diện, cũng có thể trong tình huống nhận được sự đồng ý riêng để đưa liên kết của website Đại Pháp đến con người thế giới. Nhưng Đại Pháp Học Hội, website Đại Pháp có quyền yêu cầu xoá bỏ những liên kết [link] đó [nếu cần thiết].

Ngày 2 tháng Hai, 2015

Pháp Luân Đại Pháp Học Hội
Ngày 2 tháng Hai, 2015


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2015/2/3/303990.html
Dịch và đăng ngày 4-2-2015; bản dịch có thể được chỉnh lý để sát hơn với nguyên bản.

Share