[Minh Huệ] Gần đây tại một số nơi ở Trung Quốc như thành phố Thành Đô (Chengdu) đã có người giả mạo Sư phụ rồi truyền bá những thuyết giảng thật giả lẫn lộn làm mê hoặc lòng người. Bất luận đó là ai xuất hiện để truyền những thứ ấy dưới hình thức nào đi nữa, thì đằng sau đều đang bị tà ác khống chế để phá hoại, phá hoại tu luyện và chứng thực Đại Pháp cũng như giảng rõ sự thật của các đệ tử Chính Pháp.

Hy vọng rằng tất cả các đệ tử chân tu đều tĩnh tâm học Pháp cho tốt, lấy Pháp làm thầy, bước đi từng bước cuối cùng cho thật chính, thật tốt tại quá trình tu luyện trong Chính Pháp này.

26 tháng Chín, 2003

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/9/27/58063.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/9/28/40776.html.

Dịch và đăng ngày 13-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share