[Minh Huệ] Kể từ cuối năm 2000, tại Trung Quốc đã bắt đầu lưu truyền một cuốn sách nhỏ, mà những người lưu truyền gọi đó là “bài giảng thứ mười” của «Chuyển Pháp Luân». Cuốn sách nhỏ ấy là xuất phát từ tay chân tà ác của phòng “610”, và tất cả những ai lưu truyền cuốn sách nhỏ ấy đều là đang phá hoại Đại Pháp.

Phàm là học viên nào đã từng lưu truyền cuốn sách nhỏ ấy hoặc tương tự như thế, thì học viên đó phải có trách nhiệm thu hồi và tiêu huỷ; đã truyền ra bao nhiêu, thì phải có trách nhiệm thu hồi lại bấy nhiêu.

Cuốn «Chuyển Pháp Luân» chỉ có chín bài giảng; Sư phụ đã nói rất rõ ràng rằng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.

Tất cả các kinh văn của Sư phụ đều được đăng trên trang web Minh Huệ. Phàm chưa được đăng trên Minh Huệ mà lại lưu truyền riêng thì đều là giả.

Nội dung bên trên đã được trình Sư phụ, được Sư phụ đồng ý rồi mới đăng.

Nay thông báo như vậy.

6-6-2003

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/6/6/51763.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/6/6/36620.html.

Dịch từ nguyên bản tiếng Hán và đăng ngày 17-6-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share