Bài viết của Mật Vân

[MINH HUỆ 16-06-2014] Ngày 02 tháng 06, các hãng truyền thông Đại lục thi nhau đăng tải bản tin về “Mười bốn tổ chức tà giáo mà Trung Quốc đã xác nhận rõ được gọi là tà giáo”. Trong văn bản trên có liệt kê 7 tổ chức tà giáo mà văn phòng Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng Hội đồng Nhà nước xác nhận và 7 tổ chức tà giáo do Bộ công an nhận định và xác nhận.

Công văn như vậy bộ công an đã công bố hai lần. Một là vào năm 2000, công văn số 39 (2000) “(Thông tư) Bộ công an nước Cộng hòa xã hội nhân dân Trung Hoa”, hai là vào tháng 04 năm 2005 công văn số [2005]39 “Thông tư về một vài vấn đề về tổ chức tà giáo do Bộ công an nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhận định”. Trong hai văn kiện này không hề nhắc tới Pháp Luân Công, từ đó đã bộc lộ một cách triệt để rằng việc tập đoàn Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công hoàn toàn là một loại tội phạm, dù nằm trong thể hệ Pháp luật của ĐCSTQ thì cũng đều là hành vi phạm pháp.

Trong văn kiện của Bộ Công an nêu ra rằng, văn kiện của Văn phòng Trung ương ĐCSTQ, Văn phòng Hội đồng Nhà nước xác nhận 7 tổ chức tà giáo, Bộ công an nhận định và xác nhận tổ chức tà giáo. Cơ quan nhận định tà giáo bất luận là Văn phòng Hội đồng Nhà nước hay Bộ công an, đó đều là bộ phận hành chính. Điều này nói rõ rằng Chủ tịch nước hoặc hãng truyền thông nào đó đều không có quyền nhận định ai là tà giáo, ai không phải là tà giáo. Cơ quan lập pháp nằm trong quy phạm pháp luật cũng không thể quy định tổ chức nào thuộc tà giáo. Quy phạm pháp luật là quy định những quy tắc thích hợp thông thường, chứ không được nhận định một cách cụ thể. Cơ quan phán quyết là sau khi căn cứ theo nhận định của cơ quan hành chính rằng tổ chức nào thuộc về tà giáo, những bộ khác, tức là bộ chấp pháp, tức là bản thân của bộ công an tiến hành đàn áp quần thể tín ngưỡng, thì đều vi phạm pháp luật, là hành vi phạm tội.

Pháp Luân Công nhấn mạnh việc tu luyện tâm tính theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, nghiêm khắc yêu cầu người tu luyện đề cao đạo đức của bản thân, là thuộc về tu luyện Chính Pháp. Việc vu khống Pháp Luân Công là tà giáo bắt đầu từ việc phóng viên nước Pháp hỏi Giang Trạch Dân, tiếp đến là những hãng truyền thông đầu lưỡi của Trung Cộng vu khống bôi nhọ rợp trời rợp đất. Hiến pháp Trung Quốc quy định quyền của Chủ tịch nước bao gồm quyền công bố pháp luật, quyền ban hành mệnh lệnh, quyền bổ nhiệm bãi nhiệm, quyền khen thưởng. Trong những quyền của Chủ tịch nước của Trung Quốc đương nhiên không bao gồm quyền hành chính, không thể cướp quyền của cơ quan chấp pháp về tay mình. Hành vi bức hại của tập đoàn Giang Trạch Dân với những người tu luyện Pháp Luân Công đã cấu thành tội phạm, hơn nữa lại là những phương thức và thủ đoạn hủy diệt nhân tính, ắt sẽ phải chịu sự phán xét của những người chính nghĩa trên thế giới.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/14/公安部公布14个邪教组织文件背后的法律含义解读-293438.html

Đăng ngày 29-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share