[MINH HUỆ 12-05-2013] Ngày 13 tháng 05 đánh dấu kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14 và kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Nhân dịp này, Thị trưởng thành phố St. Charles, Missouri, ông Sally Faith, đã tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp vinh danh Chân – Thiện – Nhẫn ở thành phố Thánh Charles.

Thành phố St. Charles, Missouri

Tuyên bố

Xét rằng, thành phố St.Charles cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp chào đón Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 05 năm 2013; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện tinh thần ôn hoà có nguồn gốc từ văn hoá truyền thống Trung Quốc với 05 bài công pháp nhẹ nhàng bao gồm thiền định và một triết lý đạo đức tập trung vào các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn; và

Xét rằng, ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã truyền phương pháp này ra công chúng vào tháng 05 năm 1992; và

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Missouri giảm được sự căng thẳng, cải thiện sức khoẻ và phát đời sống triển tâm linh; và

Xét rằng, có rất nhiều công dân trí thức thuộc mọi lức tuổi ở Missouri tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp vượt qua giới hạn của các nền văn hóa, chủng tộc và góp phần vào giấc mơ phổ quát của một xã hội hòa bình, khoan dung và từ bi hơn, và

Do đó, tôi Sally A. Faith, Thị trường thành phố St. Charles, Missouri, tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp vinh danh Chân –  Thiện –  Nhẫn” ở thành phố St. Charles; và

Để làm chứng, tôi xin tuyên thệ và đóng con dấu của thành phố St. Charles, Missouri, vào ngày 13 tháng 05 năm 2013.

Sally A. Faith
Thị trưởng
Thành phố St. Charles


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/12/美国密苏里州圣查尔斯市宣布法轮大法日-273616.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/14/139667.html

Đăng ngày 22-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share