[MINH HUỆ 13-05-2013] Các học viên đã treo nhiều biểu ngữ tại một thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 13 tháng 05.

Các học viên treo các biểu ngữ ở một thành phố ở vùng Đông Bắc Trung Quốc vào ngày 13 tháng 05

Các học viên treo các biểu ngữ ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu vào ngày 13 tháng 05

Các biểu ngữ ở tỉnh Liêu Ninh, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên treo các biểu ngữ ở tỉnh Sơn Đông vào ngày 13 tháng 05


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/13/五一三法轮大法日之际大陆多地出现真相条幅-图–273665.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/14/139711.html
Đăng ngày 21-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share